Modele równowagi rynku kapitałowego

Modèle został opracowany Niezależnie przez Jacka Treynora (1961, 1962) [1], Williama Sharpe`a (1964), johna Lintnera (1965a, b) i Jana Mossina (1966), w oparciu o wcześniejsze prace Harry`ego Markowitza na temat dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Sharpe, Markowitz i Merton Miller wspólnie otrzymali w Roku 1990 nagrodę nobla w dziedzinie Ekonomii za Wkład w rozwf Ekonomii finansowej. Modèle CAPM Zostaje bardzo popularnym modelem. Jednak Posiada podłogę Wady: peny BPR modelu CAPM (po angielsku Capital Asset Pricing modèle, CZYLI modèle wyceny aktyww kapitaowych) powsta Dziki PRACOM williama sharpe`a (ktry pooy podwaliny caej teorii) oraz johna lintenera i Jana mossina. U podstaw CAPM Ley zaoenie, e Wszyscy inwestorzy operujcy na giedzie dziaajc racjonalnie d do osignicia Jak najwikszego zysku przy Jak najmniejszym ryzyku. Aby moliwe byo skonstruowanie modelu teoretycznego, ktry dobrze wyjaniaby Zachowanie wszystkich akcji jednoczenie, Konieczne byo Introduction nastpujcych zaoe teoretycznych: Model rwnowagi rynku CAPM opisuje powizanie dziaania wszystkich inwestorw w deniu do posiadania najatrakcyjniejszych akcji. Na tej podstawie Sharpe zaproponowa tumaczenie zmian CEN akcji jako denie do osignicia przez nie Stanu jednakowej atrakcyjnoci. Przy zastosowaniu zaoe wymienionych Wczeniej Okazuje si, e Wszyscy inwestorzy powinni dy do posiadania jednakowych portfeli akcji, rnicych si jedynie udziaem walorow wolnych OD ryzyka lub kredytu. Wszystkie te portfele le Na Linii rynku kapitaowego (ligne du marché des capitaux), na ktrej stopa zwrotu jest liniowo zalena OD akceptowanego ryzyka: 5 modèle CAPM W modelu CAPM podstawową rolę odgrywają Dwie zależności: Linia rynku kapitałowego (ligne du marché des capitaux – CML) przedstawiająca zależność między ryzykiem a stopą zwrotu portfela Linia rynku Papierów Wartościowych (ligne de marché de la sécurité-SML), która présente zależność Miedzy współczynnikiem Beta (rozumianym jako Miara ryzyka) a stopą zwrotu portfela podstawową różnicą między oczyska dwoma liniami jest to, iż CML odnosi się tylko do portfeli efektywnych, une SML uwzgl, nia wszystkie portfele. Modèle CAPM jest powizany z indeksowym modelem zachowaniami akcji, opisujcym mortel z uyciem wspczynnika Beta. Stopa zwrotu rekompensuje podejmowanie ryzyka inwestycji. W zwizku z tym, e ne pomiaru ryzyka wykorzystywany jest wspczynnik Beta, modèle Ten uwzgldnia tylko rynkow CZ ryzyka znajdujc si w akcji lub portfelu.

Korzystajc z podejcia indeksowego zaleno STOPY zwrotu OD ryzyka Mona opisa wzorem: modèle Zaro-Beta CAPM modèle Ten Stworzony został przez Fishera blacka. Model Ten uwzgl, nia sytuację Kiedy na rynku nie ma instrumentu wolnego OD ryzyka ALE istnieje portfel akcji, którego współczynnik Beta jest równy 0. Postać Tego modelu jest podobna do klasycznego modelu CAPM, z tym, że stopa Wolna OD ryzyka jest zamieniona na stopę zwrotu portfela akcji o współczynniku Beta równym 0.